แจ้งแบบการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลระบบเบิกจ่ายตรง

สถานพยาบาลสามารถ Download แบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

User Image


หมายเหตุ
รหัสยืนยัน 4 หลัก หากใช้งานครั้งแรก
กรุณาระบุ "0000"

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่